Portasol PROII P2-9 Gas Iron Tip

  • Portasol P2-9 Gas Iron Nozzle
  • Hop Blower Tip
  • Used on the PRII Iron